Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Nationale Aanpak Biobased Bouwen
Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Door te bouwen met biogrondstoffen die steeds weer aangroeien, zoals vlas, vezelhennep, olifantsgras of stro, kan op een duurzame manier worden voorzien in de behoefte aan bouwmaterialen én is het mogelijk om bij te dragen aan de biodiversiteit, de waterkwaliteit, een kwalitatief hoogwaardig landschap en de reductie van CO2 en stikstof. Om een gezonde markt voor biobased bouwmaterialen te creëren moet een systeemverandering plaatsvinden in zowel de bouw- als de landbouwsector. In de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) schetst de rijksoverheid de activiteiten die nodig zijn voor het creëren van een zelfstandige, natuurinclusieve biobased (land)bouweconomie.

 

Doel Nationale Aanpak

Het Kabinet Rutte IV heeft middelen vrijgemaakt om zelfstandige ketens op te zetten voor biobased bouwmaterialen: er is € 25 miljoen toegekend om de markt op te zetten van 2023-2025 (fase 1) en € 175 miljoen gereserveerd om de markt uit te breiden van 2025-2030 (fase 2).

Doel

Doel

Bijdragen aan nationale doelstellingen op gebied van CO2-reductie, stikstofreductie, circulaire economie, natuur- en biodiversiteitsherstel en ruimtelijke kwaliteit

Resultaat

Resultaat

Een volwassen markt voor de teelt, verwerking en toepassing van biogrondstoffen uit Nederland, die worden toegepast in gebouwen en bouwwerken

Focus

Focus

Productie van (Nederlandse) biobased bouwmaterialen voor de toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen (nieuwbouw en renovatie) en de grond-, weg- en waterbouw.

Impact

Het hoofddoel van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen is om ‘bij te dragen aan nationale doelstellingen op het gebied van CO₂-reductie, stikstofreductie, circulaire economie, natuur- en biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit’. Dit gebeurt door het opzetten van een robuuste en zelfstandige markt voor de teelt, verwerking en toepassing van biogrondstoffen in de bouw. Om dit te realiseren, worden samen met marktpartijen, overheden en kennisinstellingen interventies, condities en activiteiten georganiseerd, die leiden tot het versneld gebruik van Nederlandse agrobased grondstoffen (en houtmaterialen) in gebouwen en infrastructurele bouwwerken. 

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, streeft de rijksoverheid naar het realiseren van verschillende resultaten in 2030, hoewel veel partijen nodig zijn voor het bereiken ervan. Deze resultaten kunnen worden onderverdeeld in de directe resultaten van de Nationale Aanpak (outputs), de gevolgen in de markt (outcomes) en de effecten in de maatschappij (impact). De resultaten worden behaald door een combinatie van houtbouw en biologisch vezelgebruik (allebei onderdeel van ‘biobased bouwen’). 

+
Actielijnen

Actielijnen

  • ACTIELIJN I – Het opzetten en opschalen van biobased ketens
  • ACTIELIJN II – Vraagstimulering bij bouwers en opdrachtgevers
  • ACTIELIJN III – Activatie van agrariërs en verwerkers
  • ACTIELIJN IV – Testen en certiceren
  • ACTIELIJN V – Kennisdeling en onderwijs
  • ACTIELIJN VI – Onderzoek en innovatie

Uitvoering

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) is een gezamenlijke plan. De (rijks)overheid kan zorgen voor de juiste randvoorwaarden en marktcondities, onder andere door aanpassing van wet- en regelgeving, stimulansen in de vorm van financiële regelingen en de coördinatie van alle interventies. Voor een systeemverandering zijn echter inspanningen van allerlei (markt)partijen nodig. Een groot deel van de interventies wordt uitgevoerd door Building Balance, de uitvoeringsorganisatie van de Nationale Aanpak. Dit gebeurt is nauwe samenwerking met diverse (markt)partijen. De uitvoering van dit plan verloopt via zes actielijnen. Onder de zes actielijnen vallen verschillende interventies.

De planning van de belangrijkste interventies

Download de Nationale Aanpak Biobased Bouwen