Regionaal ketenproject West-Brabant

Wilt u meer weten over deze regionale keten in West-Brabant? Neem dan contact op met ketenregisseurs Harold van de Ven of  Mark Kok via mark@buildingbalance.eu 

Regionaal ketenproject Utrecht

Wilt u meer weten over deze regionale keten in Utrecht? Neem dan contact op met Karlijn Mol via karlijn@buildingbalance.eu.

Regionaal ketenproject Limburg

Ketens van land tot pand dragen bij aan diverse maatschappelijke en regionale doelen en uitdagingen op het gebied van water, bodem, klimaat, landbouw en woningbouw. Het telen van vezelgewassen leidt tot een verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en tot nieuwe verdienmodellen voor agrariërs (zowel voor melkveehouders als akkerbouwers).

Daarnaast kent Limburg een grote bouw- en renovatieopgave die niet gehaald kan worden als alleen de gangbare (en milieubelastende) bouwmaterialen gebruikt blijven worden. Biobased bouwmaterialen uit eigen Nederland zijn een duurzaam alternatief. Het grote voordeel is dat ze CO2 vastleggen en tegelijkertijd bijdragen aan een nieuw economisch en ecologisch perspectief voor Limburg. Samen met de LLTB, Platform Nieuwe Teelten, LIOF, de provincie Limburg en de Rabobank bouwt Building Balance in Limburg aan de keten van Land tot Pand.

Heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met Eppo Timmer.

Regionaal ketenproject Flevoland

Flevoland heeft de ambitie om binnen 7 jaar 40.000 woningen zo duurzaam mogelijk te bouwen. Het gebruik van lokaal geproduceerde circulaire materialen en strobouw staan hoog op de agenda.  Building Balance begeleidt de opbouw van een strobouwketen van land tot pand. De focus ligt op het opschalen van een prototype productielijn naar een pilotfabriek voor prefab stro-elementen en concepten voor seriematige woningen. Inzet is om de toegevoegde waarde van akkerbouwers in de productie zo groot mogelijk te maken. Daarnaast is er een keten in opbouw van multipurpose vezelgewassen, die start met het telen en verwerken van vlas. Meer weten? Neem dan contact op met Jeanet van der Woude.

Regionaal ketenproject Zuid-Holland

Zuid-Holland is een kansrijke regio voor het telen van biologische vezels. Ook zijn er diverse reststromen uit de glastuinbouw. Dat komt goed uit, want de provincie heeft grote behoefte aan bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. Er zijn diverse agrarische en bouwbedrijven, verwerkers, industrie, gemeentes en woningbouwcorporaties die actief aan de slag zijn met biobased materialen. We werken samen met de Rabobank en regionale partijen aan het opzetten van een ketensamenwerking. Heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met Alexandra Van Zaal.

Vezelrijk Midden-Brabant

In het ketenproject Vezelrijk Midden-Brabant bereiden melkveehouders zich voor op het telen van vezelhennep, zonnekroon, sorghum en miscanthus. Samen met Waterschap de Dommel wordt een eerste akker ingericht met Lisdodde. Dicht bij de Bergsche Maas wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor vernatting. De trekkers van deze keten zijn Rabobank, Agrarisch Collectief en Building Balance.

Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen

In de keten Zuid Oost Brabant Verbouwt Natuurlijk werken grote akkerbouwers en enkele loonwerkers samen aan biobased materiaalgebruik. De keten is samen met de Rabobank opgezet. Met succes, want inmiddels zetten Brabantse boeren 160 hectare stro, vlas, vezelhennep en sorghum in om de keten op gang te helpen. Dertien corporaties en drie regionale bouwbedrijven maken zich hard voor de afname van de gewassen. De dertien MRE corporaties zijn zelfs een stapje verder gegaan. Zij ondertekenden de Commitment Verklaring Van Land tot Pand om versneld in 5 jaar naar 100% (waar mogelijk) biobased materiaalgebruik te komen.

Boeren voor Biobased Bouwen

De keten Boeren voor Biobased Bouwen werkt aan het opzetten van een ketensamenwerking voor biobased bouwmaterialen. Hierbij gaat het om het verbouwen van teeltgewassen, het verwerken van deze gewassen tot biobased bouwmaterialen en de toepassing van deze producten in Regio Stedendriehoek. Building Balance is aanjager en partner in het project. 

Biobased (ver)bouwen – Salland 

Salland is een kansrijke regio voor het telen van biologische vezels. Er is een grote, actieve agrarische sector die al nadenkt over toekomstperspectieven voor de landbouwtransitie. Ook werken er al diverse bedrijven met biobased materialen.  De regio heeft bovendien ook zelf behoefte aan bouwmateriaal voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en nieuw vastgoed. Salland Loont, Rabobank Midden/Oost en Building Balance hebben in Salland de handen ineengeslagen en het project Biobased bouwen Salland opgezet.

Samen Biobased Bouwen

In de Achterhoek is grote behoefte aan bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. Samen Biobased Bouwen richt zich op een complete en goed samenwerkende keten in deze regio. Een keten voor de ontwikkeling, productie en toepassing van biobased bouwmaterialen. Building Balance is mede-initiatiefnemer en projectpartner van deze keten.