Ketenontwikkeling

Ketenontwikkeling
Ketenontwikkeling

Building Balance stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van landelijke en regionale ketens tussen boeren, industrie en bouwers. Door het maken van langjarige afspraken tussen partijen in de keten, krijgt iedere partij zekerheid en wordt de impasse in de markt doorbroken: (1) aanbieders van vezelgewassen hoeven niet meer te wachten op de vraag omdat men zekerheid heeft dat de vezels worden afgenomen, (2) vragende partijen als bouwers en opdrachtgevers hebben zekerheid over de levering van de biogrondstoffen, en (3) verwerkers krijgen het benodigde volume waarop ze investeringen kunnen baseren. 

Regionale samenwerkingen

We zetten in op zowel landelijke als regionale ketensamenwerkingen. Door tien huidige regionale ketensamenwerkingen wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling en opschaling van regionale ketens die de gehele cyclus van gewasproductie tot bouwmarktbediening bestrijken. Binnen deze ketens is het vragende deel, de bouwactiviteiten en de teeltprocessen altijd georganiseerd op regionaal niveau, terwijl er voor de verwerking ook ruimte is voor samenwerking op bovenregionaal niveau.

In deze regionale ketensamenwerkingen streven naar het vergroten en verdiepen van de samenwerking binnen de ketencoalities. Daarnaast zetten we in op het realiseren van prototypeprojecten en het sluiten van overeenkomsten voor grootschalige productie in de regio’s. Onze ultieme doel is het tot stand brengen van volledige productieketens die de reis maken vanaf de gewasproductie tot aan de eindmarkt, waardoor biobased materialen daadwerkelijk landen in bouwprojecten.

Schaalbare gewas-product-combinaties

De transparante en zelfstandige ketens produceren natuurlijke grondstoffen die worden verwerkt tot biobased bouwmaterialen. We maken slimme en opschaalbare gewas-product-combinaties die geschikt zijn voor nieuwbouw en renovatie/verduurzaming van gebouwen in Nederland. We focussen ons momenteel op de volgende gewas-product-combinaties:

+
Inblaas uit gehakselde fractie zonder intensieve verwerkingsinstallatie (drogen, zeven, ontstoffen, opslag)
Miscanthus Hennep Graanstro
+
Inblaasisolatie uit secundaire stroom beschikbaar vanuit centrale verwerkingseenheid of secundaire industrie
Vlaslemen Hennepscheven
+
Isolatiewol uit hoofdgewas
Hennep
+
Isolatiewol uit reststroomfractie
Hennep korte vezels Vlas korte vezels
+
Plaatmateriaal interieur zonder bindmiddelen
Miscanthus Hennepscheven Vlaslemen Tuinbouwreststromen
+
Plaatmateriaal interieur/exterieur met bindmiddelen
Miscanthus Hennepvezels en korte vezels Vlaslemen en korte vezels
+
Balen voor prefab gevels en wanden
Miscanthus Hennep Graanstro

Testen en certificering

Om het gebruik van duurzame biogrondstoffen in de bouw te versnellen, moeten bouwers zekerheid hebben over de kwaliteit, duurzaamheid en de prestaties van de producten. Certificering helpt bij het overtuigen van partijen uit de bouwsector, maar dit is niet eenvoudig: de benodigde tests en berekeningen zijn tijdrovend en kostbaar en kunnen niet altijd door (innovatieve) bedrijven gedragen worden. Hierdoor hebben veel bedrijven moeite om nieuwe duurzame biobased bouwmaterialen op de markt te brengen.

Samen met biobased bouwmateriaal- en bouwdeelproducenten, in nauwe samenwerking met de NBvT en de vakgroep Strobouw, wordt er daarom een intensief test- en certificeringsprogramma opgezet. Het hoofddoel is om biobased materialen betrouwbaar, betaalbaar en breed toepasbaar te maken. Dit programma richt zich op materialen die op generieke wijze kunnen worden ingezet, zodat één gecertificeerd merk kan worden gebruikt door meerdere fabrikanten. Daarnaast worden bouwdelen behandeld die geïsoleerd worden met isolatiematerialen die binnen het programma vallen, waarbij de toegepaste testconstructie vertaald kan worden naar de prefab-bouwpraktijk van verschillende bedrijven. Deze aanpak geldt ook voor toepassingen in bestaande gebouwen, zoals renovaties en verduurzamingsprojecten.

Fabrikanten en applicateurs zullen in staat zijn om op basis van deze generieke testen hun eigen proces- en productcertificering te onderbouwen en te verkrijgen. Het is belangrijk op te merken dat Building Balance geen specifieke tests en certificaten zal regelen voor individuele bedrijven.

Voor de uitvoering van levenscyclusanalyses (LCA) is er een subsidieregeling opgenomen in de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB), die zal worden beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  en de Nederlandse Milieudatabase (NMD).

In 2024 zal Building Balance een vouchersysteem opzetten voor kwaliteitscertificeringen van producten die geen generieke gegevens kunnen leveren. Hierbij zullen de standaard subsidievoorwaarden van toepassing zijn.

Innovatievraagstukken

We stimuleren onderzoek en maken kennis-, onderzoeks- en certificatiefaciliteiten beschikbaar voor de snel schaalbare gewas-product-combinaties. Innovatievraagstukken rondom de toepassing van andere gewassen en/of producten negeren we niet maar worden opgepakt in nauwe samenwerking met andere partners zoals TNO, TKI Bouw&Techniek, Proefboerderij De Rusthoeve, de WUR of Het Louis Bolk Instituut.

Onderzoek

Wat betreft onderzoek, ligt de focus op onder andere:

  • Het wetenschappelijk onderbouwen van de positieve eigenschappen van vezelteelt en hun impact op de kwaliteit van bodem, water en biodiversiteit.
  • Het verkennen van economische factoren die vezelteelt aantrekkelijk kunnen maken voor de landbouwsector.
  • Het vergaren van diepgaande teelttechnische kennis over verschillende gewassen en experimenten met inbegrip van onderzoek naar natuurinclusieve en/of regeneratieve teeltmethoden.
  • De praktische toepassing van biobased materialen in bestaande situaties.
  • Verkennend onderzoek met betrekking tot garantiefondsen en het bijmengen van biogrondstoffen binnen de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW).
Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu